ޑައުންލޯޑް

ފޯމް

2022-03-29

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމަށް އެދޭ ފޯމް

ހއ. ކެލާ ދެކުނުކޮޅު އަދި ތޮށިމަތި ސަރަހައްދުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުން އެކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ!

2022-03-29

އުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

އުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަދި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން ހޯދުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލައްވާ!

2022-03-29

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް/އާކުރުމަށް/ ގެއްލިގެން ހެެދުމަށް އަދި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްެރީ އަލަށް ހެދުމަށް/އާކުރުމަށް/ގެއްލިގެން ހެދުމަށް އަދި ކޯޓު މަރުހަލާއިން ނިންމި ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލައްވާ!

2022-03-29

މަގުމަތީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މަގުމަތީގައި ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މަގު ކޮނުން، ޕާޓީ ބޭއްވުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް މަގުބަންދު ކުރުން އަދި މަގުމަތީ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން މި ފޯމް ފުރިހަކޮށްލުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދާ!

2023-06-06

ސުކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޕްރީ ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް - 2024-2025

ރިޕޯޓް

ތަރައްޤީ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް