ޑައުންލޯޑް

ފޯމް

2022-03-29

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމަށް އެދޭ ފޯމް

ހއ. ކެލާ ދެކުނުކޮޅު އަދި ތޮށިމަތި ސަރަހައްދުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުން އެކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ!

2022-03-29

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު އަލަށް ހެދުމަށް/ އާކުރުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްފަހު ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ދުރުވެދެއްވާ!

2022-03-29

އުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

އުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަދި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން ހޯދުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލައްވާ!

2022-03-29

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި ރައްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެއްދުމަށް/އާކުރުމަށް އަދި ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލައްވާ!

2022-03-29

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް/އާކުރުމަށް/ ގެއްލިގެން ހެެދުމަށް އަދި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްެރީ އަލަށް ހެދުމަށް/އާކުރުމަށް/ގެއްލިގެން ހެދުމަށް އަދި ކޯޓު މަރުހަލާއިން ނިންމި ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްލައްވާ!

2022-03-29

މަގުމަތީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މަގުމަތީގައި ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މަގު ކޮނުން، ޕާޓީ ބޭއްވުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް މަގުބަންދު ކުރުން އަދި މަގުމަތީ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން މި ފޯމް ފުރިހަކޮށްލުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދާ!

2022-05-16

ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް

ޕްރީ ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް - 2022-2023

2023-06-06

ސުކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޕްރީ ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް - 2023-2024

2023-07-20

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު - ހއ.ކެލާ ޣުފްރާން މިސްކިތު އ.ޭސީތައް ސާރވިސް ކޮށްދިނުމަށް

ހއ.ކެލާ ޣުފްރާން މިސްކިތު އ.ޭސީތައް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން