އިދާރީ މުވައްޒިފުން

 • އަޙްމަދު ހަފީޡް

  އަޙްމަދު ހަފީޡް

  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް / ވަގުތީ ސެކްރެޓެރީޖެނެރަލް

 • މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

  މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

 • އާދަމް އިމްސާޒް

  އާދަމް އިމްސާޒް

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

 • އާމިނަތު ޝަޛާ

  އާމިނަތު ޝަޛާ

  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ފިކުރިއްޔާ ޢަލީ

  ފިކުރިއްޔާ ޢަލީ

  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 • ޙާލަތު ޢަލީ ނަސީރު

  ޙާލަތު ޢަލީ ނަސީރު

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މަރްޔަމް ނިޒީ

  މަރްޔަމް ނިޒީ

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މުޙައްމަދު ވަހީދު

  މުޙައްމަދު ވަހީދު

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢަބްދުﷲ ފަޒީލް

  ޢަބްދުﷲ ފަޒީލް

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ފާޠިމަތު ނަޖާ

  ފާޠިމަތު ނަޖާ

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

  ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • އިބްރާހީމް ރުޝްދީ

  އިބްރާހީމް ރުޝްދީ

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • މޫސާ ޝާހިދު

  މޫސާ ޝާހިދު

  ޑްރައިވަރ

 • ޢަލީ ފަހުމީ

  ޢަލީ ފަހުމީ

  ޑްރައިވަރ

 • އަޙްމަދު މުފީދު

  އަޙްމަދު މުފީދު

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 • ޢަބްދުއް ސަމަދު ޢަބްދުއް ރަޙްމާން

  ޢަބްދުއް ސަމަދު ޢަބްދުއް ރަޙްމާން

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް