ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން - 03-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމްގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފިކުރިއްޔާ ޢަލީގެ ބަދަލުގައި އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާދަމް އިމްސާޒް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް