ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން - 13-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ޤާނޫނުލް އުގޫބާތައް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން ކެލާ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން މިހާރު ޑްރާފުޓް ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް