ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން - 31-05-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރ 5/A8C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރާނެ ފަރާތެއް އައްޔަށް ކުރުމަށް ޑްރާފްޓް ކުރެއްވިފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް