ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން - 19-05-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

އިޒުރޭލް ޔަހޫދީން ފަލަސްތީން މުސްލިމުންނަށް ދެމުންގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ފާސްކުރުން - އިޒުރޭލް ޔަހޫދީން ފަލަސްތީން މުސްލިމުންނަށް ދެމުންގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ޝުޢޫރުފާޅު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް