ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 22-02-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ކެލާ ކައުންސިލް ވޮލީމުބާރާތް އަދި ކެލާ ސްޕަރލީގު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން. 4. ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމާމެދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. 5. ކެލާ ރަތްކެޔޮގެ އިބުރާހީމް ޝަރީފް އެދިފައިވާ ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގަން އިމާރާތް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް