ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 09-02-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ކެލާ އިން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމާއި، އަދި ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއިމެދެ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް