ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 05-01-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 އަދި 79 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. "ކެލާ އިން" އަދި އަތިރި އިން ކެލާ" އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި އިންވެގެންވާ ހުސް ބިންތަށް އެފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަން ދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް