ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 21-12-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް