ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 07-12-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮނުއްވާ ފައިވާ ނަންބަރ 165/2022 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން،

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް