ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 30-11-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ މަގުތައް ކުނިކެހުން އައުޓްސޯސް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން - ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކަރަންޓް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސް ފޯރމާ ހަޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް