ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 23-11-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. - "ކެލާ އިންކޯޕަރޭޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް