ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 16-11-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

- ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ބާރަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުގެ ވޮލީމުބާރާތުގައި ކެލައިން ބައިވެރިވުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން - ކެލާގެ ކުނިއުކާލުމާ ،ކުނިނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި މެދުމަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް