ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 10-11-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހުރި އޮޑިހަރުގެތަށް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން. 4. ކެލާގައި ބިނާކުރާ ރިސޯޓް ހޮޓަލުގެ ބިމުކުލި އަދި އެކުޒިޝަންފީ އެއްބަސްވުން ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް