ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 02-11-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ޤުރުއާން ކުލާސް ހެދުމަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފު އަށް ދޫކޮށް ފައިވާ ބިމުގައި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެލް ޖީ އޭއިން ދެއްވާ ފައިވާ ލަފާއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. 4. ދަނޑުބިން ސާފުކުރާ ވެހިކަލް އަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލްގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޯޑް ގައި ނެތުމުން ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. 5. އަލްފާޟިލް މައިޒާން އާދަމް މަނިކު އެދިލައްވާފައިވާ ކުރިއޭޓިވް ޢާރޓުސް އެންޑް ރިސާރޗް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުމަށް ކެލައިން 200 ފޫޓް 200 ފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް