ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން -26-10-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާކައުންސިލްގެ4 ވަނަ ދައުރުގެ69 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ފިލިހިޔާ ޕާރކުންނެގި ސީސޯތައް އޮޑިބަންމަގު މޫދު ތެރޭގައި ހަރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މެޝިނަރީޒްތައް ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް