ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 20-10-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާކައުންސިލްގެ4 ވަނަ ދައުރުގެ68 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. "އަޖުމަ" އެވެ. ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ލޯކަލްއޮތޯރިޓީ ކޮންޕެނީ ޑިރެކުޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ ޓްރެއިނިން ކޯޑުން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް