ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 13-10-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ބަނދަރުން ފައްތިޔާ ދޫކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލް އަލުން ރިވިއުކުރުމަށް އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް