ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 28-09-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ޖަމާއަތް ތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކައުންސިލް ހަރަދުގައި ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް