ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 28-09-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ބިމުގެ އަގުކަނޑައެޅުމަށް،ރައްޔިތު ފެންވަރުގެ ސާރވޭ ކުރުމާ ،ފޯކަސް ގުރޫޕްތަކާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް