ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 21-09-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ހއ.އަތޮޅުޤުރުއާން މުބަރާތުގަ ބައިވެރިވާ ކެލާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ދިއްދުއަށް ދިއުމާއި،އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. ޓޫރިޒަމް އެޕްރިޝިއޭޝަން ނައިޓްގައި ބައިވެރިވުމާއި،ގެސްޓްހައުސް އެގުރިމަންޓްގަ ސޮއި ކުރުން އަދި ފެނަކަ އެމްޑީ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް 2022 ސެޕްޓެންބަރ 29 ހުން 2022 އޮކުޓޫބަރ 3 ކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މާލެވަޑައި ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ. ގެވަޅުކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު، ކައުންސިލް މެންބަރ އަށް ބަދަލުކޮށް ،ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯމްތައް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް