ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 07-09-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެއިއްތިފާޤުންނެވެ. ޤައުމީދުވަހާއި ޓުއަރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ހޭންޑް ބޯލް މެޗަކާއި ،ފިރިހެނުންގެ ވޮލީމެޗެއް ކުޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް