ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 31 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ރަތްކެޔޮގެ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝަރީފު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެދިލައްވާ ފައިވާ ގޮތަށް ތަންދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެލް ޖީ އޭ ގެ ލަފައަކަށް އެދުމަށް ނިންމުނެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ގެ 148 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާ ،ޖަމިއްޔާ ތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުން ހިމެނޭގޮތަށް މަހާސިންތާ އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް