ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 24 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ގެވަޅު ކޮމިޓީ މުރާޖާ ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން. ކުނި މެނޭޖުކުރާ ކޮމިޓީ މުރާޖާ ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. ގެވަޅަށް ފޯމްލީތާ ގިނަދުވަސް ތަކެއް ވުމާގުޅިގެން ގިނަފަރާތް ތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެފައިވާތީ އެމަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން.(ކައުންސިލަރ ޙައްވާ ޢަބްދުﷲ ހުށައެޅުއްވި)

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް