ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 18 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް