ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 10 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 57،58 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ޓެކުނޮލެޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި މީހުންނަށް (40 އަހަރުންމަތި) މީހުންނަށް ބޭސިކް އައިޓީ އެންޑް ޑިޖިޓަލް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ. ކެލާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބޭންކް ހިއްސާގެ ނަން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ހާޓުސީނު ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ޓްރޭޑް ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި މިކައުންސިލުން ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް