ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 03 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މިޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް