ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 20-07-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 56 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯންއެހީގެ ޕްރޮގުރާމް އަދި ލީޒިން އަށް (ވިނަވި ސްކީމް) ވިނަވި ލޯން މިދެނަން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.( ތާރީޚް އަކީ 15 އޮގަސްޓް 2022 ) އެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް