ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 56 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 23-06-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 55 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2. ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންނަ ފޯމް ނަންބަރ (BCF)249-B/249/2022/04 މިހާރު އިންގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް