ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 55 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 15-06-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 6 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން- ކެލާ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް