ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 25-05-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބިމަށް އިތުރު 10000 (ދިހަހާސް) އަކަ ފޫޓް ބިން އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 3. ކެލާ ރައްވެހިގެ އިމާރާތާއި ގޯތި ބިޑް އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް