ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 01-06-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 52 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުން - ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަންބަރ (BCF)249-B/249/2022/3 25 މެއި 2022 ގައި އެދިފައިވާ ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުން - ގުދަން،ފިހާރަ،ސައިހޮޓާ،މަގުމަތީ ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ކެލާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރުމަށް ނިންމުން - ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިންފާޒަށް ޗުއްޓީ ފޯރމްގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް