ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 52 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 25-05-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެެއްވުން - އިންޑިޔާގެ ފެންހޮޅި އަޅާ ކުންފުނި (ވިޝްވަރާޖު) އަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަނދަރުގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ގުދަން-/2000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ކުޑަ ނޫން އަދަދަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން - ކަނޑޫފަލަށްދާ މަގުހެދުމާއި،ކަނޑޫފަލުގައި ކަނޑޫގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން - ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ،ޖަމްއިއްޔާ،ޖަމާއަތްތަކަށް ހުޅުވާލާގެން އަދަބީ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް