ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 18-05-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 50 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުން - އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތަކާއި،ޕާރކު ތަކާއި،މީހުން ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބިލްބޯޑް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުން - ސަޤާފީ ފަންނުތަކާއި ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންނަށް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް