ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 50 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 11-05-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 49 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ މަސްމާރުކޭޓްގެ ފިހާރަ އާއި ކެފޭ ބިޑް އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް