ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 49 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 27-04-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 48 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ރަށަށް ބޭނުންވާ ޖަމާއަތް ތެރިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި 2 އަންހެން ބެފުޅުންނާއި 2 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް