ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 48 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 20-04-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރީޒްއާއި ،އިފާޑް އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ އެގުރިބިޒްނަސް ޕްރޮގުރާމް (މެޕް) ގެ ބޭނުމަށް ހއ.ކެލާ ދެކުނު ކޮޅުދަނޑުބިމުގެ އޭރިޔާއިން 2000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ނަމޫނާ ދަނޑުހެދުމަށް ދިނުމަށް ނިންމުން - ކެލާ ގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމް އޮފީސް އިމާރާތް އަޅާބިން ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މުދަލަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް