ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 14-04-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 46 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ޙާފިޡުން އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް 8 މެއި 2022 ގައި ފެށުމަށް ނިންމުން - ެލާގެ މައުނަވީ ތަރިކަތަށް ލިޔެ ރެކޯޑު ކުރެވި އާންމުނަން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގައިޑް ލައިންއެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް