ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 46 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 07-04-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 45 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް