ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 45 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 30-03-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ނުވައުފާގެ އުސޫލް އިސްލާހް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން - ހާފިޒުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރުން - ކެލާ ބަނދަރުގައި ކެލާ ރަމްޒު ކޮށްދޭ ރަމްޒީ ބިނާ އެއް ފަރުމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް