ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 16-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަންބަރ (BCF)249-B/249/2021/1 މިހާރު ލިޔެފައިންގޮތަށް ފާސްކުރުން - ކެލާ ސްޕަރލީގް 2021 ، 30 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރުން - ކެލާ ސްޕަރލީގު ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް 1 ޑިސެންބަރ 2021 ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނިންމުން - ހއ. ކެލާގައި މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތިލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ގޯތިތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއަށްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް