ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 24-03-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 43 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ދީނީ ސިއާރުތައް ހިމެނޭ ބެނާތައް ހަރުކުރުމަށް ނިންމުން - މިސްކިތް ތަކުގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓެލްކޯ ނުވަތަ ފެނަކާގެ ކުރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯލާ ހަރުކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް