ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 43 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 16-03-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 1443 ވަނަ އަހަރު އަޟުޙާ އީދު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން - އަޖުމަ ގޯތި ބިޑް އުސޫލުން ވިއްކާލުމަށް ނިންމުން - ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ހިގާ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް