ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 06-03-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - "ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ބަކަރިގެންގުޅުން" މިނަމުގައި އެކްޓިވިޓީ އެއް ބަޖެޓް ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް އާމްދަނީން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް