ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 02-03-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންނަ ކޮންޓްރޯލް ފޯމްގެ ނަންބަރ(BCF)249-B/249/2022/2 ން ބަޖެޓް 423008 ކޯޑުން 423007 ކަށް ސޮފްޓް ވެއަރ ހޯދުމަށް -/33،000 ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް