ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 23-02-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ސްކޫލްދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމާއިގުޅޭ ،ހުނަރު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން - 25 ފެބުރުއަރީ 2022ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ގޮނޑު ދޮށާއި ހޭޅީ ސާފުކުރުމުގެ ރަށުފެންވަރުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން - ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޤަވާއިދު މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް