ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 16-02-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 38 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކެލާގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ވޮލީ މުބާރާތެއް 2022 އޭޕްރީލް 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމުން - ކެލާގެބިނާވެށި ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީ ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުހައްމަދު ނަޢީމް ގެސިޓީއަށް އިދާރީގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ނިންމުން - ވަށަފަރު ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާ ފަދައިން ރުއްގުޅި ދިނުމަށް ނިންމުން - ބިޑިންޕްރޮސެސްނިމި އެގުރިމަންޓް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން އާމިރު ޢުޘްމާން ) ގެ ސިޓީއަށް އިދާރީގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް