ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 38 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 09-02-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 37 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަށް ކުނިކަހާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ސޮއިއަކަށް ދެމުން އަންނަ -/40 ރުފިޔާ ބަދަލުގައި ސޮއި އަކަށް -/45 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުން - ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު ހެދިފައިވާ އެގުރިމަންޓް ގެ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުން - ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ނަމެއް ގޮތުގައި "ކެލާސާ" (ކެލާ ސާފުކުރުން)މިނަން ފާސްކޮށް އުސޫލްގެ ސުރުޚީ މިނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން - ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލްއިން ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލް މިހާރު އިސްލާޚް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް