ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 37 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 02-02-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ޕްލޭން މުރާޖާކޮށް އުސޫލް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި 05 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް